các yếu tố ảnh hưởng đến công suất của một nhà máy ở ấn độ