kinh tế quan trọng của việc khai thác mỏ đối với nigeria