vị trí tuyển dụng ở công nhân khai thác mỏ ở nam phi