chuyển giao công nghệ sinh học cho con người trong khai thác mỏ