các loại hóa chất dùng trong công nghiệp khai thác