hiệu quả của chất làm đặc trong công nghiệp cao lanh