có bao nhiêu tấn máy nghiền chạy trên một mét khối