được sử dụng trong ngành công nghiệp xi măng ở ai cập