ký hiệu đường ống chất làm đặc và thiết bị đo đạc điển hình